Finansiella rapporter

Thu, 21 May 2015

Delårsrapport januari - mars 2015

- Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (44,5)
- EBITDA justerad för valutaeffekter uppgick till 2,8 MSEK (-10,0)
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 kronor (-0,24) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Ökning i nettoomsättning och bruttovinst
- Nettoomsättningen ökade med 59% till 70,8 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 144% till 32,9 MSEK

Tillväxtpotential i produktportföljen
- Första registreringsansökan för internt utvecklingsprojekt inlämnad
- Tre inlicensierade produkter under första kvartalet

Framtidsutsikter 2015
- Fortsatt tillväxt i nettoomsättning och förbättrad bruttomarginal
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN
Nettoomsättningen under första kvartalet 2015 var avsevärt högre än motsvarande period föregående år och fortsatte även att öka ytterligare från sista kvartalet 2014. Tillväxten i nettoomsättningen under första kvartalet förklaras till stor del av lanseringar av existerande produkter i nya marknader, framförallt Spanien, men även av ökade marknadsandelar i etablerade marknader såsom Sverige. Intäkterna som har tillkommit under det första kvartalet är förknippade med en bruttomarginal över genomsnittet. Således ökade även bruttovinsten i första kvartalet jämfört med fjärde kvartalet föregående år, vilket har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 3,7 MSEK för perioden.

Fortsatta framgångar i Spanien
Sedan januari 2014 är Servicio Andaluz de Salud (SAS), den statliga sjukvårdsmyndigheten i spanska Andalusien, en av Bluefish viktigaste kunder. Det första kontraktet med SAS löper från och med januari 2014 och det andra kontraktet från och med november 2014, båda över en tidsperiod om två år. Genom dessa kontrakt är Bluefish exklusiv och semi-exklusiv leverantör av ett antal produkter till Andalusien som är den största av Spaniens 17 självständiga regioner. Under det första kvartalet 2015 valdes Bluefish än en gång ut som leverantör av ytterligare två produkter där kontraktet löper över en två-års period. De första leveranserna är planerade till andra kvartalet 2015. Upphandlingarna med SAS har erbjudit bolagets verksamhet i Spanien en betydande tillväxtpotential där värdet av nettoomsättningen för de tre kontrakten uppgår till sammanlagt 110 MSEK.

Tillväxtpotential i produktportföljen
Under kvartalet har produktporföljen utökats med tre inlicensierade produkter som förväntas lanseras under 2016. Flera av bolagets egna utvecklingsprojekt är inne i slutfasen av sin utveckling. I slutet av mars lämnade bolaget in registreringsdossiern för en av utvecklingsprodukterna. Den s k decentraliserade proceduren kommer att inkludera ett flertal av Bluefish viktigaste marknader, med förväntade lanseringar under 2016. Registreringsansökan för ytterligare ett utvecklingsprojekt planeras till tredje kvartalet 2015. Utvecklingsprojekten förväntas bidra till tillväxten i nettoomsättning från 2016 och framöver. Bolaget har av konkurrensskäl valt att inte namnge de nya produkterna innan lansering. Flertalet av de nya inlicensierade produkterna samt de egna utvecklingsprojekten är dock fokuserade på regionala eller landsspecifika möjligheter ofta inom nichade område med lägre konkurrens och högre bruttomarginaler.  

För att öka konkurrenskraften och förbättra bruttomarginalen arbetar bolaget löpande med att optimera produktportföljen, bl a genom att introducera ytterligare råvarutillverkare samt konsolidera tillverkningen för befintliga produkter. Som ett led i detta arbete, och för att utnyttja befintlig samt förbättra den interna kompetensen, har Bluefish byggt upp ett formulerings- och analyslaboratorium som även har utrustning att utföra stabilitetsstudier för interna tester och krav från nya marknader, på bolagets teknologi- och utvecklingscenter i Bangalore. Det nya utvecklingscentret ger även bolaget möjligheten att årligen utveckla ett begränsat antal egna utvecklingsprojekt och är enligt plan skalbart för framtida expansion. 

FRAMTIDSUTSIKTER
Nettoomsättningen per kvartal kommer att fluktuera över året, men bolaget gör bedömningen att nettoomsättningen under 2015 kommer att öka jämfört med föregående år. Tillväxten kommer från tidigare upphandlingar, planerade produktlanseringar liksom en generell ökning i marknadsandel. Därtill förväntas bruttomarginalen att överstiga föregående års nivå.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF