Finansiella rapporter

Fri, 27 Feb 2015

Bokslutskommuniké 2014

JANUARI – DECEMBER 2014
- Nettoomsättningen uppgick till 187,7 MSEK (175,5)
- EBITDA justerad för valutaeffekter uppgick till -25,9 MSEK (-26,8)
- Resultat per aktie uppgick till -0,82 kronor (-0,90) före utspädning

OKTOBER – DECEMBER 2014
- Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (43,6)
- EBITDA justerad för valutaeffekter uppgick till 1,9 MSEK (-11,4)
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 kronor (-0,35) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Ökad nettoomsättning och bruttomarginal under 2014
- Nettoomsättningen ökade med 7% till 187,7 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 23% till 70,4 MSEK

Fokus på nya tillväxtmöjligheter
- Etablering på nya marknader
- Utökning av produktportföljen med nischprodukter

Framtidsutsikter 2015
- Fortsatt tillväxt i nettoomsättning och expansion i bruttomarginal
- Förbättrad EBITDA lönsamhet

VERKSAMHETEN
Efter en utmanande period under årets första sex månader när nettoomsättningen minskade på grund av stora brister i varulagret, förbättrades utvecklingen i nettoomsättning under andra halvåret och särskilt under det sista kvartalet. Intäkterna som har tillkommit under det fjärde kvartalet är förknippade med en bruttomarginal över genomsnittet, vilket har haft en viktig effekt på bolagets resultat genom att skapa en bättre hävstång för vår existerande bolagsstruktur. Justerat för valutaeffekter uppnådde bolaget en viktig intern ambition genom att kunna presentera ett positivt EBITDA resultat på 1,9 MSEK under det fjärde kvartalet. Ökningen i nettoomsättning under det fjärde kvartalet beror framförallt på den nya upphandlingen i Spanien, där de första volymerna såldes under perioden, liksom den första delleveransen till vår partner i Irak, men även en generell ökning från andra marknader.

Etablering på nya marknader
Under 2014 ingick bolaget ett avtal med en lokal distributör i Irak för försäljning och marknadsföring av ett urval av Bluefish produkter i regionen. Den första delleveransen skedde under det fjärde kvartalet och resterande varor kommer att skeppas under första halvåret 2015. Under året har Bluefish dessutom etablerat ett lokalt bolag i Dubai, varifrån bolaget kommer att ha en bred täckning av ett flertal marknader, inklusive Mellanöstern, samt norra- och södra Afrika. Tranzone, som är vår logistikpartner för regionen, kommer att hantera distributionen av varorna för dessa marknader. Målsättningen är att utveckla verksamheten i detta område med existerande och nya partners genom att lansera ytterligare produkter samt att säkra nya och återkommande ordrar.

Utvecklingsprojekten fortskrider
Flera av bolagets egna utvecklingsprojekt är inne i slutfasen av sin utveckling. För den mest framskridna produkten har Läkemedelsverket bekräftat en tidpunkt för mottagande av registreringsdossiern i mars i år. Den s k decentraliserade proceduren kommer att inkludera ett flertal av Bluefish viktigaste marknader, med förväntade lanseringar under 2016. Därtill söker bolaget aktivt efter partners för denna produkt i marknader utanför Bluefish befintliga områden. Utvecklingsprojekten förväntas bidra till tillväxten i nettoomsättning från 2016 och framöver.

Nyemission och förlängning av konvertibelt lån
Under det andra kvartalet 2014 genomförde bolaget en nyemission om 50 MSEK som huvudsakligen tecknades av bolagets största aktieägare. Vidare har erbjudandet om att förlänga sitt innehav i det konvertibla lånet fram till 30 juni 2017 accepterats av konvertibelinnehavare av motsvarande 21,7 MSEK medan 18,4 MSEK återbetalades i juni 2014. Vid årets slut uppgick nettoskulden till 56,4 MSEK jämfört med 60,2 MSEK vid årets början.

FRAMTIDSUTSIKTER
De relativa bidragen från respektive marknad kommer att variera mellan olika perioder, men vi förväntar oss att nettoomsättningen under 2015 kommer att växa. Tillväxten kommer från tidigare upphandlingar, planerade produktlanseringar liksom en generell ökning i marknadsandel. Ökningen i bruttomarginalen förväntas fortsätta, dock inte i linje med den nivå som nåddes under det fjärde kvartalet. Med en förväntad ökning av intäkterna, tillsammans med en ökning av bruttomarginalen förutser bolaget ett positivt EBITDA resultat för 2015.


För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF