Pressmeddelanden

Tue, 19 May 2015

Årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673-9164, kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2015 kl. 15.00 hos Bolaget, Torsgatan 11, Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 10 juni 2015, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två stycken), hos bolaget senast kl 16.00 den 10 juni 2015. Anmälan sker till e-post: susanna.urdmark@bluefishpharma.com eller på hemsidan www.bluefishpharma.com eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Torsgatan 11, 111 23 Stockholm. Märk kuvertet ”bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-519 116 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 10 juni 2015 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud
Aktieägare som önskas företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
13. Stämmans avslutande.
 
A. Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.
 
B. Arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)
Styrelsearvode skall ej utgå. Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning.

C. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 8, 10 och 11)
Styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter. Omval av nuvarande ledamöter Erika Kjellberg Eriksson, Gerald Engström, Karl Karlsson och Nivedan Bharadwaj.

Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor. Omval av EY som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

D. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Bemyndigandet omfattar beslut som sammanlagt kan innebära utgivande av högst 10 000 000 nya B aktier. Beslut om emission får utöver kontant betalning även innehålla bestämmelser om betalning med apportegendom eller genom kvittning eller i övrigt tecknas med villkor enligt 13 kap 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att bereda bolaget möjlighet att med kort varsel bjuda in nya intressenter som aktieägare i bolaget samt att i övrigt kunna agera om intressanta samarbetspartners eller affärsmöjligheter dyker upp.

________________________________________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Torsgatan 11, 111 23 Stockholm och på bolagets hemsida www.bluefishpharma.com senast tre veckor före stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 80 942 496 och antalet röster till 8 094 250. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i maj 2015

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen


För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF