Pressmeddelanden

Wed, 20 Apr 2016

Årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), 556673-9164, kallas härmed till årsstämma den 18 maj 2016 kl. 15.00 hos Bolaget, Gävlegatan 22, Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman skall, dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 12 maj 2016, dels anmäla sig, samt eventuellt antal biträden (högst två stycken), hos bolaget senast kl 16.00 den 12 maj 2016. Anmälan sker till e-post: susanna.urdmark@bluefishpharma.com eller på hemsidan www.bluefishpharma.com eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Anmälan kan även ske per telefon till 08-519 116 00.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 12 maj 2016 då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB.

Ombud
Aktieägare som önskas företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakter ska lämnas senast på stämman, men helst genom insändande av kopia redan dessförinnan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen bifogas fullmakten. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning;
b) om disposition beträffande bolagets vinst eller förlust;
c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
11. Val av revisor.
12. Stämmans avslutande.  

A. Utdelning (punkt 7 b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker till aktieägarna.  

B. Arvoden åt styrelse och revisorer (punkt 9)
Styrelsearvode skall ej utgå. Revisorsarvode att utgå enligt löpande räkning.

C. Val av styrelse, styrelsesuppleanter och revisor (punkt 8, 10 och 11)
Styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter. Omval av nuvarande ledamöter Erika Kjellberg Eriksson, Gerald Engström, Karl Karlsson och Nivedan Bharadwaj.

Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor. Omval av EY som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

________________________________________________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på adress Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm och på bolagets hemsida www.bluefishpharma.com senast tre veckor före stämman. Kopia av nämnda handlingar kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 80 942 496 och antalet röster till 8 094 250. Bolaget innehar inga egna aktier.

Stockholm i april 2016

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

PDF