Pressmeddelanden

Tue, 27 May 2014

Kommuniké från årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB höll den 27 maj 2014 kl. 16.00 årsstämma i Stockholm

På stämman beslutades följande;

- att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt i koncernredovisningen intagen resultat- och balansräkning.

- att balansera bolagets vinstmedel i ny räkning.

- att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret.

- att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter.

- att styrelsen skall utgöras, intill slutet av årsstämman 2015, av följande personer:

Erika Kjellberg Eriksson (ordinarie ledamot)
Gerald Engström (ordinarie ledamot)
Karl Karlsson (ordinarie ledamot)
Nivedan Bharadwaj (ordinarie ledamot)

- att EY AB skall vara bolagets revisionsbolag för en mandatperiod om ett år, dvs t.o.m. utgången av årsstämman 2015.

- att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 14 188 499 B-aktier.

- att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordning genom införande av omvandlingsförbehåll avseende omstämpling av A-aktier till B-aktier.

- att godkänna styrelsens förslag att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemission om totalt 10 000 000 B-aktier.

 

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF