Finansiella rapporter

Thu, 27 Aug 2015

Delårsrapport januari - juni 2015

JANUARI – JUNI 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 136,7 MSEK (82,8)
- EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (-25,7)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,16 (-0,55) före utspädning

APRIL – JUNI 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 65,9 MSEK (38,3)
- EBITDA uppgick till -0,9 MSEK (-15,0)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,10 (-0,32) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Ökning i nettoomsättning och bruttovinst under första halvåret
- Nettoomsättningen ökade med 65% till 136,7 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 145% till 61,4 MSEK

Tillväxtpotential i produktportföljen
- Sex inlicensierade produkter under perioden
- Två registreringsansökningar för interna utvecklingsprojekt inlämnade

Framtidsutsikter 2015
- Fortsatt tillväxt i nettoomsättning och förbättrad bruttomarginal
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN
Den goda tillväxten i nettoomsättning under första kvartalet 2015 fortsatte även under det andra kvartalet. Under första halvåret 2015 ökade nettoomsättningen med 65% till 137 MSEK. Tillväxten drivs av den starka utvecklingen i Spanien, men även den nordiska marknaden och framförallt den svenska, har genererat avsevärt högre försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen utanför Europa har bidragit med ca 4 MSEK under det första halvåret. Rullande 12 månaders försäljning uppgick i slutet av perioden till 242 MSEK vilket innebär en tillväxt på 43%.  Den ökade försäljningen är även förknippad med en bruttomarginal som överstiger genomsnittet. Således ökade även bruttovinsten under första halvåret jämfört med samma period föregående år, vilket har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 2,7 MSEK för perioden. Med ett balanserat rörelsekapital var även kassaflödet från den löpande verksamheten positivt och uppgick till 3,1 MSEK under perioden.

Tillväxtpotential i produktportföljen
Bolagets målsättning är att bygga en diversifierad produktportfölj som skapar förutsättningar för långsiktig tillväxt med god lönsamhet. Då marknadsförutsättningarna varierar i de länder där Bluefish verkar, anpassar bolaget produktportföljen efter potentialen i respektive marknad. Under det första halvåret har produktportföljen utökats med sex inlicensierade produkter för ett varierat antal marknader. Produkterna förväntas lanseras under 2016 och 2017. Därtill är flera av bolagets egna utvecklingsprojekt inne i slutfasen av sin utveckling. I slutet av mars lämnade bolaget in registreringsansökan för en av produkterna. Den s k decentraliserade registreringsproceduren fortlöper enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av Bluefish viktigaste marknader under 2016. Ansökan för ytterligare ett utvecklingsprojekt har lämnats in till läkemedelsverket under augusti 2015. Utvecklingsprojekten förväntas bidra till tillväxten i nettoomsättning från 2016 och framöver. Bolaget har av konkurrensskäl valt att inte namnge de nya produkterna innan lansering. Flertalet av de nya inlicensierade produkterna samt de egna utvecklingsprojekten är dock fokuserade på regionala eller landsspecifika möjligheter ofta inom nischade områden med lägre konkurrens och högre bruttomarginaler.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Nettoomsättningen per kvartal kommer att fluktuera över året, men bolaget gör bedömningen att nettoomsättningen under 2015 kommer att öka jämfört med föregående år. Tillväxten kommer från tidigare upphandlingar, planerade produktlanseringar liksom en generell ökning i marknadsandel. Därtill förväntas bruttomarginalen att överstiga föregående års nivå.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com


Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF