Finansiella rapporter

Thu, 25 Feb 2016

Bokslutskommuniké 2015

JANUARI – DECEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 283,2 MSEK (187,7)

- EBITDA uppgick till 12,8 MSEK (-34,1)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,27 (-0,82) före utspädning

OKTOBER – DECEMBER 2015
- Nettoomsättningen uppgick till 72,4 MSEK (60,3)

- EBITDA uppgick till 3,6 MSEK (-1,4)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,06 (-0,09) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Betydande ökning i nettoomsättning och bruttovinst under helåret
- Nettoomsättningen ökade med 51% till 283,2 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 88% till 132,5 MSEK

Positivt EBITDA om 12,8 MSEK under helåret
- Stark försäljningstillväxt samt förbättrad bruttomarginal
- Ökade volymer ger bättre skalfördelar

Framtidsutsikter 2016
- Bibehållen nettoomsättning
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN
Stark försäljningtillväxt och ökad lönsamhet
Bluefish utveckling under 2015 har präglats av en stark försäljningstillväxt och ökad lönsamhet. Utöver den förväntade försäljningsutvecklingen i Spanien som har drivits av leveranser till vunna upphandlingar, har även den nordiska marknaden och framförallt den svenska genererat avsevärt högre försäljning jämfört med motsvarande period föregående år. Under helåret 2015 ökade nettoomsättningen med 51% till 283,2 (187,7) MSEK, fördelat på 91,5 (64,5) MSEK i Norden, 186,0 (118,5) MSEK i Övriga Europa och 5,7 (4,7) MSEK i Övriga Världen. Försäljningsandelen fördelat på Norden, Övriga Europa och Övriga världen har i stort sett bibehållits trots den starka tillväxten.

Den ökade försäljningen är även förknippad med en förbättrad bruttomarginal. Under helåret 2015 ökade bruttovinsten med 88% till 132,5 MSEK (70,4) jämfört med föregående år, vilket har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 12,8 MSEK (-34,1). Därmed har en viktig målsättning uppnåtts där den högre nivån på försäljning och bruttovinst som bolaget har uppnått under 2015 tillåter en väsentligt bättre hävstång av den existerande bolagsstrukturen. Den positiva försäljningsutvecklingen och förbättrade lönsamheten speglas även i kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt med 48,5 MSEK under räkenskapsåret 2015. 

Väl rustade för fortsatt tillväxt
Under året har arbetet med att utveckla organisationen fortsatt. För att kunna möta nya marknads-förutsättningar och skapa konkurrensfördelar har organisationen utvecklats och nya roller tillsatts. Ledningsgruppen har utökats med dels en Operativ chef vars ansvar är att effektivisera varuförsörjningsflödet vilket kräver en strategisk samordning av aktiviteterna inom inköp, logistik, kvalitetskontroll samt regulatoriska frågor, dels en Affärsutvecklingsansvarig som ansvarar för att utveckla och belysa affärsmöjligheter samt optimera produktportföljen. Dessutom har säljorganisationen omorganiserats och affärsområden för Norra respektive Södra Europa har skapats.  

Utveckling av produktportföljen
Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Arbetet med att optimera portföljen har fortskridit och ett led i detta har under året varit att avregistrera att stort antal marknadsgodkännanden där underhållskostnaderna är höga samt där Bluefish ser begränsad potential att generera intäkter. För att säkra bolagets framtida tillväxt är det viktigt att produktportföljen kompletteras med de produkter som bedöms kunna ge ett värdefullt tillskott till försäljnings- och lönsamhetsutvecklingen. Således fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. Investeringar sker selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller försäljning och lönsamhet. Under det fjärde kvartalet har produktportföljen utökats med fyra inliceniserade produkter för ett varierat antal marknader. Sammanlagt har portföljen utökats med 12 nya produkter under 2015. Produkterna förväntas lanseras under senare delen av 2016 samt 2017.

Vidare fortlöper registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade produkterna enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive 2017.

FRAMTIDSUTSIKTER
Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Bolaget gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under det kommande året kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015, men fluktuationer kommer att förekomma mellan kvartalen. Nya produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas driva ytterligare försäljningstillväxt samt ha en positiv effekt på lönsamheten på längre sikt. 

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som pdf