Finansiella rapporter

Wed, 18 May 2016

Delårsrapport januari - mars 2016

JANUARI – MARS 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 79,3 MSEK (70,8)
- EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (3,7)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,02 (-0,06) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Ökning i nettoomsättning och bruttovinst
- Nettoomsättningen ökade med 12% till 79,3 MSEK
- Bruttovinsten ökade med 17% till 38,4 MSEK

Positiv EBITDA om 5,2 MSEK under perioden
- Fortsatt försäljningstillväxt med god bruttomarginal
- Ökade volymer ger bättre skalfördelar

Framtidsutsikter 2016
- Bibehållen nettoomsättning
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN

Försäljning och lönsamhet fortsätter att öka under första kvartalet
Försäljningen har under årets första kvartal fortsatt att öka och bolaget noterade den hittills högsta kvartalsförsäljningen under årets första tre månader. Ökningen överträffar förväntningarna och avser delvis direktförsäljning till kund vilka levererats tidigare än planerat. Tillväxthastigheten har enligt förväntan mattats av i jämförelse med föregående år. Under årets första kvartal ökade nettoomsättningen med 12% till 79,3 (70,8) MSEK, fördelat på 19,4 (23,0) MSEK i Norden, 30,5 (25,4) MSEK i Norra Europa, 24,3 (19,3) MSEK i Södra Europa och 5,1 (3,1) MSEK i Övriga världen. Ökningen i försäljning genereras huvudsakligen utanför de nordiska länderna.

Den ökade försäljningen är även förknippad med en förbättrad bruttomarginal. Under årets första kvartal ökade bruttovinsten med 17% till 38,4 MSEK (32,9) jämfört med samma period föregående år, vilket, tillsammans med ökade skalfördelar, har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 5,2 MSEK (3,7). 

Utveckling av produktportföljen
Registreringsprocedurerna för de två egenutvecklade produkterna fortskrider enligt plan, med förväntade lanseringar i ett flertal av Bluefish viktigaste marknader under senare delen av 2016 respektive 2017.

Under första kvartalet har Bluefish tecknat sitt första utlicensieringsavtal avseende en av de två egenutvecklade produkter som är i registreringsfas. Utlicensiering av produkter erbjuder bolaget möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish själv inte har någon verksamhet. Lansering av produkten är beräknad till ca 18-24 månader efter ingått avtal då produkten först måste registreras och godkännas.

Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Således fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. Investeringar sker selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller försäljning och lönsamhet. Under det första kvartalet har produktportföljen utökats med en inliceniserad produkt. Nuvarande produkter under registrering förväntas lanseras från slutet av 2016 fram till 2018.

FRAMTIDSUTSIKTER

Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Bolaget gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under 2016 kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015, men fluktuationer kommer att förekomma mellan kvartalen. Nya produktlanseringar under senare delen av 2016 och 2017 förväntas driva ytterligare försäljningstillväxt samt ha en positiv effekt på lönsamheten på längre sikt.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som pdf