Finansiella rapporter

Thu, 25 Aug 2016

Delårsrapport januari - juni 2016

JANUARI – JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 149,5 MSEK (136,7)
- EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (2,7)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,10 (-0,16) före utspädning

APRIL – JUNI 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 70,2 MSEK (65,9)
- EBITDA uppgick till 2,0 MSEK (-0,9)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -0,07 (-0,10) före utspädning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

Ökning i nettoomsättning och bruttovinst under första halvåret
- Nettoomsättningen ökade med 9% till 149,5 MSEK  
- Bruttovinsten ökade med 19% till 73,3 MSEK

Positiv EBITDA om 7,2 MSEK under första halvåret  
- Fortsatt försäljningstillväxt med god bruttomarginal  
- Ökade volymer ger bättre skalfördelar 

Framtidsutsikter 2016  
- Bibehållen nettoomsättning 
- Positiv EBITDA

VERKSAMHETEN

Avmattad tillväxt under andra kvartalet enligt förväntan

Den mycket starka tillväxten under senare delen av 2014 samt 2015 har enligt förväntan mattats av under första halvåret 2016. Under första halvåret ökade nettoomsättningen med 9% till 149,5 (136,7) MSEK, fördelat på 34,8 (44,0) MSEK i Norden, 60,4 (48,4) MSEK i Norra Europa, 48,0 (40,0) MSEK i Södra Europa och 6,3 (4,2) MSEK i Övriga världen. Försäljningsökningen drivs av marknader utanför Norden, medan försäljningen i de nordiska länderna har minskat under perioden.

Trots avmattningen i försäljningstillväxt har bruttomarginalen förbättrats ytterligare. Under första halvåret uppgår bruttomarginalen till 49,0% jämfört med 44,9% för samma period föregående år, vilket är en ökning med 4,1 procentenheter. Den förbättrade bruttomarginalen är ett resultat av minskade fraktkostnader samt en mer effektiv lagerhållning vilket har lett till minskade inkuranskostnader. Under första halvåret ökade bruttovinsten med 19% till 73,3 MSEK (61,4) jämfört med samma period föregående år, vilket tillsammans med ökade skalfördelar, har resulterat i ett positivt EBITDA resultat på 7,2 MSEK (2,7).

Under andra kvartalet har bolaget vunnit en upphandling i Spanien vilken säkrar en bibehållen försäljning och lönsamhet i en av bolagets viktigaste marknader. De första leveranserna sker under det sista kvartalet 2016 och fortlöper under en två-årsperiod. Bolaget har under perioden också investerat i nya produkter avseende den spanska marknaden vilka förutspås kunna driva tillväxt under 2017 och framöver.

Utveckling av produktportföljen

Under perioden har marknadsgodkännande erhållits för bolagets första egenutvecklade produkt, Hydroxyzine Bluefish. Ytterligare en egenutvecklad produkt är i registreringsfas och registrerings-procedur och lansering  fortskrider enligt plan.

Under första halvåret har Bluefish tecknat sina första utlicensieringsavtal avseende Hydroxyzine. Utlicensiering av produkter erbjuder bolaget möjligheten att skapa försäljning på marknader där Bluefish själv inte har någon verksamhet. Lansering av produkten är beräknad till ca 18-24 månader efter ingått avtal.   

Sammansättningen av produktportföljen i respektive marknad är avgörande för bolagets framtida tillväxt och lönsamhet och utvärdering av produkternas förväntade intjäningspotential sker löpande. Således fortsätter bolaget att investera i nya produktlicenser samt nya utvecklingsprojekt. Investeringar sker selektivt och enbart i de marknader där Bluefish ser en stor potential både vad gäller försäljning och lönsamhet. Under det andra kvartalet har produktportföljen utökats med två inliceniserade produkter för ett varierat antal marknader. Sammanlagt har portföljen utökats med tre nya produkter under året. Nuvarande produkter under registrering förväntas lanseras under 2017 och 2018.

FRAMTIDSUTSIKTER

Försäljningsutvecklingen och förbättringen i lönsamhet under 2015 har skapat en stark plattform för bolagets fortsatta utveckling. Bolaget gör bedömningen att både försäljningen och lönsamheten under 2016 kommer att stabiliseras på motsvarande nivå som 2015. Leveransproblem för ett antal av bolagets större produkter förväntas att ha en negativ effekt på försäljningen under resterande delen av 2016. De planerade produktlanseringarna kommer delvis att motverka effekten av den förlorade försäljningen som uppstår pga varulagerbristen.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som pdf