Pressmeddelanden

Wed, 18 May 2016

Kommuniké från årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB

Bluefish Pharmaceuticals AB höll den 18 maj 2016 kl. 15.00 årsstämma i Stockholm

På stämman beslutades följande;

- att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning samt i koncernredovisningen intagen resultat- och balansräkning
- att balansera bolagets vinstmedel i ny räkning
-
att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret
-
att styrelsen skall bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter
-
att styrelsen skall utgöras, intill slutet av årsstämman 2017, av följande personer:

Erika Kjellberg Eriksson (ordinarie ledamot)

Gerald Engström (ordinarie ledamot)

Karl Karlsson (ordinarie ledamot)

Nivedan Bharadwaj (ordinarie ledamot)

- att EY AB skall vara bolagets revisionsbolag för en mandatperiod om ett år, dvs t.o.m. utgången av årsstämman 2017.

För mer information kontakta,

Karl Karlsson, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: karl.karlsson@bluefishpharma.com

Susanna Urdmark, CFO Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: susanna.urdmark@bluefishpharma.com

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Läs som PDF