Pressmeddelanden

Tue, 23 May 2017

Kallelse till årsstämma i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Aktieägarna i Bluefish Pharmaceuticals AB (publ), org. nr. 556673-9164, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 juni 2017 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 15 juni 2017, samt anmäla (i) sin avsikt att delta i stämman, samt (ii) om, och i så fall hur många (högst två stycken), biträden som aktieägaren kommer medföra, till Bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 15 juni 2017.

Anmälan görs via Bolagets hemsida www.bluefishpharma.com, via e-post berit.lindholm@bluefishpharma.com, per telefon till 08-519 116 00 eller per post till Bluefish Pharmaceuticals AB, Gävlegatan 22, 113 30 Stockholm. Märk kuvertet ”Bolagsstämma”. Vid anmälan ska namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer anges.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast torsdagen den 15 juni 2017 och ska därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

OMBUD M.M. 
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovanstående adress.

Fullmaktsformulär på svenska finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com och tillhandahålls aktieägaren på begäran.
 
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Beslut:
     a. om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
     b. om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
     c. om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och revisorer
12. Beslut om inrättande av incitamentsprogram
13. Beslut om emission av konvertibler
14. Beslut om att ändra bolagsordningen avseende antal aktieslag
15. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om disposition beträffande Bolagets vinst eller förlust (Punkt 8 (b))
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel om 48 008 561 SEK, inklusive 2016 års förlust om 4 463 690 SEK, balanseras i ny räkning.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (Punkt 10)
Styrelsen föreslår att inget arvode ska utgå till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer (Punkt 11)
Styrelsen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma, omval av Erika Kjellberg Eriksson, Gerald Engström, Karl Karlsson och Nivedan Bharadwaj som styrelseledamöter. Till ordförande föreslås Gerald Engström.

Styrelsen föreslår omval av EY som revisionsbolag med Anna Kristina Svanberg som huvudansvarig revisor, för tiden intill nästa årsstämma.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram (Punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget genom utgivande av teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera högst 2 000 000 stycken teckningsoptioner vilket vid utnyttjade motsvarar en utspädning om cirka 2,5 procent beräknat på antalet utestående aktier i Bolaget per idag. Varje teckningsoption ska ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett pris om 7 SEK per aktie.  Teckningsberättigad för teckning av teckningsoptioner ska vara Bolagets helägda dotterbolag Bluefish Pharma Incentive AB, org. nr. 556731-3704, med rätt och skyldighet att, i enlighet med Bolagets styrelses instruktioner och dessa villkor, överlåta sådana teckningsoptioner till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt till dotterbolaget. Överlåtelse av teckningsoptionerna från dotterbolaget till nuvarande och framtida ledande befattningshavare och nyckelpersoner ska ske till ett pris motsvarande teckningsoptionernas bedömda marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten, beräknat med tillämpning av vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes). Teckningsoptionerna ska ge rätt att teckna aktier i Bolaget under perioden 15 april till 30 juni 2021. Samtliga personer som förvärvar teckningsoptioner ska ingå avtal med Bolaget innehållandes sedvanliga villkor för anställdas förvärv av teckningsoptioner avseende t.ex. Bolagets rätt att köpa tillbaka teckningsoptioner om personens anställning upphör m.m.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsens bedömning är angeläget för Bolaget, och i såväl Bolagets som alla aktieägares intresse, att kunna erbjuda vissa ledande befattningshavare i Bolaget och/eller dess dotterbolag en möjlighet att ta del av Bolagets framtida värdeutveckling. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos ledande befattningshavare kan förväntas höja motivationen i det framtida arbetet inom Bolaget och dess dotterbolag, stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt öka känslan av samhörighet med Bolaget och dess dotterbolag.

Beslut om inrättande av incitamentsprogram enligt ovan omfattas av reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551), vilket fordrar för giltighet att förslaget under denna punkt 12 biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om emission av konvertibler (Punkt 13)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att emittera konvertibler i Bolaget, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att Bolaget ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera konvertibler till ett totalt belopp om högst SEK 100,000,000. Konvertiblerna ska ha en löptid om tre (3) år och löpa med en ränta om nio (9) procent per år. Konverteringskursen för konvertiblerna ska vara 9 SEK per aktie. Vid en försäljning av hela Bolaget eller vid en notering av Bolaget ska automatisk konvertering ske. Vid sådan automatisk konvertering ska konverteringskursen för konvertiblerna vara nittio (90) procent (i) av priset per aktie vid försäljningen av hela Bolaget, eller (ii) av det pris per aktie som sätts vid en notering av Bolaget. Vid en konvertering till aktier i samband med en notering av Bolaget kommer det att avtalas om ett förbud mot att sälja sådana aktier under en period om sex (6) månader från sådan notering (så kallad lock-up).

Teckningsberättigade för teckning av konvertibler ska vara professionella investerare och nuvarande ägare i Bolaget.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra kapitalanskaffning i syfte att finansiera Bolagets fortsatta tillväxt.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 13 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut om att ändra bolagsordningen avseende antal aktieslag (Punkt 14)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra § 5 i bolagsordningen på så sätt att bara ett aktieslag ska kunna ges ut och finnas. Enligt nuvarande 5 § i bolagsordning kan Bolaget ge ut aktier av två slag, betecknade serie A och serie B. Styrelsen föreslår att det bara ska finnas, och att Bolaget bara ska kunna ge, ut aktier av ett slag, s k stamaktier.

För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN
Vid bolagsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Om Bolaget är moderbolag, avser upplysningsplikten även koncernredovisningen samt sådana för¬hållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående stycke.

HANDLINGAR
Årsredovisningen och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2016 kommer tillsammans med fullmaktformulär att finnas tillgängliga för aktieägare hos Bolaget i dess lokaler på Gävlegatan 22, Stockholm och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com , senast tre (3) veckor före årsstämman samt på årsstämman. Fullständigt förslag till beslut under punkterna 12, 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.bluefishpharma.com, senast två (2) veckor före årsstämman samt på årsstämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen. Handlingarna sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.
____________________
Stockholm i maj 2017

Bluefish Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

 

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com