Pressmeddelanden

Wed, 07 Jun 2017

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV KONVERTIBLER

Styrelsen i Bluefish Pharmaceuticals AB (Publ), org. nr. 556673-9164, (”Bolaget”) föreslår att årsstämman den 21 juni 2017 beslutar om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, emittera konvertibler till ett nominellt belopp om totalt högst 100 000 000 SEK fördelat på 100 konvertibler med ett nominellt belopp om 1 000 000 SEK per konvertibel. Konvertiblernas löptid föreslås vara från dagen för konvertiblernas registrering hos Bolagsverket och till och med den 30 juni 2020.

The board of directors of Bluefish Pharmaceuticals AB (Publ), reg. no. 556673-9164, (the ”Company”) proposes that the annual general meeting on 21 June 2017 resolves to, with deviation from the shareholders’ preferential rights, issue convertible bonds with a nominal value of up to SEK 100,000,000 allocated on 100 convertible bonds with a nominal value of SEK 1,000,000 each. The convertible bonds maturity period is proposed to be from the date of the registration at the Swedish Companies Registration Office up to and including 30 June 2020.

För mer information kontakta,

Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals
Tel. 46 8 519 116 00
Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com
 

PDF